Una ordenació territorial des del paisatge

Proposta d’ordenació territorial per a l’illa de Mallorca basada en establir una xarxa de corredors ecològics que donin connectivitat als espais naturals protegits. Aquesta prooposta es va treballar en el marc de la redacció de la primera versió del Pla Territorial Insular (PTI)